2006 - 2023 - 17 χρόνια Provence Deli

Βασικός στόχος της PROVENCE M IKE - provence είναι η παροχή εκλεκτών και ασφαλών προϊόντων με γνώμονα τις απαιτήσεις των πελατών της και των καταναλωτών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέριμνα για την έγκαιρη πρόβλεψη και εντοπισμού των κινδύνων στα τρόφιμα που διακινεί. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων.

 

Οι βασικοί στόχοι είναι:

§ Η συνεργασία με αξιόπιστους και συνεπείς συνεργάτες

§ Ο χειρισμός των τροφίμων γίνεται πάντα με ορθό τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι.

§ Η πλήρης συμμόρφωση των εμπλεκομένων με την ισχύουσα νομοθεσία.

§ Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό.

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής:

1. τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005, για την κοπή και συσκευασία τυριών και αλλαντικών και για την εμπορία τροφίμων υπό ψύξη και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,

2. ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες,

3. γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων,

4. επαληθεύεται συνεχώς το εφαρμοζόμενο σύστημα με τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων τροφίμων,

5. παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγικής διαδικασίας,

6. εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας,

7. διατηρούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους προμηθευτές και τις αρχές και

8. λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις των πελατών για τη βελτίωση των προϊόντων που τους διαθέτουμε.

 

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

 

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών μας στόχων και μας κάνουν να νιώθουμε σίγουροι για τα προϊόντα που σας προσφέρουμε.

 

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter μας!
Αυτή η διεύθυνση email υπάρχει ήδη.